Kapitlet handlar om vikten av att vara inkännande gentemot andra och sig själv, samt kunna lyssna och kommunicera om sina och andras känslor. Under kapitlet får deltagarna reflektera kring vilka faktorer och normer som kan göra det svårt att prata om vissa känslor, psykisk hälsa eller att vara inkännande gentemot andra och sig själv i olika sammanhang. Vidare behandlar kapitlet också pornografi.